Uw winkelwagentje

Terms & conditions

Algemene voorwaarden

Verkoper

De website www.seasontree.be is eigendom van Tineke Vanmaele Agencies. De verkoper heeft zijn maatschappelijke zetel te 9070 Heusden aan de Wellingstraat 40, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0643.419.311. Het btw-nummer is BE 0643.419.311.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper, iedere bestelling van de koper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.

Aanbod, aanvaarding van de bestelling en overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend. De verkoper is slechts gebonden door een bestelling na schriftelijke bevestiging of nadat de uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijs, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De Verkoper verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Genoemde leveringstijden zijn echter indicatief en resultaatsverbintenis; de Verkoper is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een afwijkende leveringstijd. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

De Koper is verplicht om de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door de Verkoper aan de Koper ter beschikking worden gesteld.

In geval van niet-levering door de Verkoper van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De bestelling wordt op het door de Koper opgegeven adres afgeleverd. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Prijzen en betaling

De op www.seasontree.be vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte.

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact . De bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper haar akkoord gegeven heeft. In geval de bank van de Koper de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Koper garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, de PayPal account om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten geadresseerd worden aan de Verkoper via contact@seasontree.be:

  • in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen de acht (8) dagen na de levering;
  • in geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Garantie

De waarborg van de Verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

De verkoper staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout en is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen vanaf de ontvangst van de goederen. Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Season Tree, c/o Tineke Vanmaele Agencies, Wellingstraat 40, 9040 Heusden, België.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Geretourneerde goederen worden terugbetaald zodra ze door de Verkoper zijn ontvangen.

Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de Verkoper, hetzij de leveranciers van de Verkoper raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van www.seasontree.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Verkoper zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs

Alle betrokken partijen aanvaarden het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.